top of page

Ringstabekk Skole

Vi har fått en tilsynsavtale på Ringstabekk Skole om bruk av hallen i helger. Viktig at alle ansvarlige leser igjennom dokumentasjon om bruk og regler av hallen. Det skal alltid være en voksenperson tilstede, som har tilsyn og ansvar for hallen. Vi har også et renholdsansvar etter bruk av hallen og Mobbeutstyr er tilgjengelig. Viktig å sette seg inn i rutinene for bruk av brikker for å åpne/stenge hallen, samt alarm og lys. 

Her er linken for Booking av treningstider på Ringstabekk Skole

Booking Ringstabekk

Tilsynsavtalen mellom Bærum Kommune og EB-85

Branninstruks Ringstabekkhallen

Rømningsplan 1. etg. Ringstabekk skole

Tilsyn og Brannvern - Oppgaver

Brukerregler idrettshaller

 

Rutiner åpning og låsing Ringstabekk Skole – brikke

Tilsynsansvarlig Ringstabekk skole

I helgene håndteres tilsynet etter behov/aktivitet.

Kontaktinformasjon EB-85

Hallens åpningstider

 • Fredag: 16:00-23:00

 • Lørdag: 09:00-22:00

 • Søndag:09:00-22:00

Bruk av utstyr

 • Skillevegger og basketstativer senkes/heises med nøkkel/bryter etter behov

 • Alt utstyr som brukes skal legges tilbake på plass, dette er brukerne av hallen sitt ansvar

 • Alle mål som benyttes skal sikres i gulvet med bolter

Viktige informasjon og arbeidsoppgaver for tilsynsvaktene

 • Utdelte nøkkelkort og nøkler må tas godt vare på og ikke deles med andre. Mistes disse, må det meldes fra umiddelbart.

 • Utgangsdører låses automatisk på slutten av dagen

 • Lys i alle arealer er automatisk (styrt av sensor)

 • Nødutgangene (ut mot baksiden) skal IKKE benyttes

 • Døra til garderobene skal lukkes etter siste treningsøkt

 • Overflate-søppel (flasker, papir og søppel) må kastes etter siste treningsøkt

 • Rengjøring: Moppeutstyr ligger på HCP toalettet i garderoben. Moppes lett over hallen etter siste økt for dagen og hallen ryddes  

Gjenstår:

 • nøkkel til skillevegger, tilgang til demping av lys, tilgang til heving og senkning av kurver

Oppfordring – alle brukere

Sette seg inn i Branninstruks, Rømningsplan, Tilsynsavtale, Brannvern, brukerregler hall og rutiner for åpning og låsing av dører til hallen.

Det er viktig at vi har kontroll på dørene under trening og at vi sørger for at dørene er ordentlig lukket når man forlater Arenaen.

 

In english

It is important that all users (coaches and parents) read through the Supervision Agreement, fire instructions, evacuation plans, rules for use of the arena and routines for the access to the Arena by using keycards.

It is important that we have control over the doors during practice and that we ensure that the doors are properly closed when living the Arena.  

Use of equipment

 • Partitions (skillevegg) and basketball hoops are lowered/raised with a key/switch as required

 • All equipment that is used must be put back in its place, this is the responsibility of the users of the arena

Important information and tasks for the supervisors

 • Distributed key cards and keys must be taken care of and not shared with others. If the key card are lost, it must be reported immediately.

 • Light in all areas is automatic (controlled by sensor)

 • The emergency exits (facing the back) must NOT be used

 • The door to the changing rooms must be closed after the last training session

 • Bottles, paper and rubbish must be thrown away after the last training session

 • Cleaning: Mopping equipment is located in the HCP toilet in the changing room. The hall is mopped after the last session of the day and the hall is cleaned

Remaining:

 • key to partitions (skillevegger), access to dimming lights, access to raising and lowering curves

Screenshot 2023-05-08 at 09.09.15.png
bottom of page